Fri. Jun 14th, 2024

Wordfest South Africa

Wordfest is South Africa’s premier multilingual festival of languages and literatures with a developmental emphasis.

isixhosa

1 min read

Eyona festivali kazwelonke yeelwimi ngeelwimi zoMzantsi Afrika noluncwadi enjongo zayo ikukukhulisa izakhono. Iinjongo zethu kukubethelela umba wokufunda nokubhala eMzantsi Afrika...