Thu. May 23rd, 2024

Wordfest South Africa

Wordfest is South Africa’s premier multilingual festival of languages and literatures with a developmental emphasis.

Imfundo isisekelo esibalulekileyo sokuqala emntwaneni

2 min read
Eric Kelly

Eric Kelley

Imfundo idinga ompondo zihlanjiwe baba hlohli , abahlohli abathembekileyo nabane mibono yokuhlohla nokuqeqesha iitishala ezingo mpondo zihlanjiwe. U Ugqirha Eric Kelly, enika imbali yeziko eliphakamileyo lwemfundo yase Rhini ngexesha lobutsha babo (Grahamstown teachers college) ethetha kuphehlelo lwencwadi yakhe okokuba sele ethetha ngembali  ukuba Rhodes university yayiliziko eliphakamileyo lokuqeqesha itishala.

Ugqirha Kelly, ongumbhali uchwayitiswe kukubona abafundi afunde nabo kwesisikolo semfundo ephakamileyo eyayifudula iqeqesha otishala. Umbhali uthi akwisidingo amaqonga oqeqesho bahlohli kweli. nangona avalwa ngezizathu ezingazekiyo. Iziko elaliqeqesha itishala lelona elalipheka ompondo zihlanjiwe abaphume izandla ukuphucula abahlohli belwimi abanemibono. Umongo walencwadi uqulathe ukuthembeka kumbono.

Imbali yaba qeqeshi base Rhini 1894-ukutsho ngo 1975 lencwadi inika imbali namabali aqukela kwigama leliziko mfundo eliphakamileyo lakudala I Grahamstown teachers college. Kwasekuqaleni kokuqulunqwa kweli ziko ngumqulunqi ogama lingu mama Cecil, ukuya ekuvalweni kwiminyaka emashumi sibhozo eyagqithayo. Eliziko mfundo lwabasisiseko sentsikelelo esakwazi ukuvula iminyango ngenyanga yekhala. Kwimbali yeliziko eliphakamileyo lwabaqeqeshi laqala ngabantu ababesibhozo laye likhula emva kweminyaka emashumi asibhozo yaqhubeka ikhupha otishalakazi, abaqeqeshikazi bamaziko emfundo ahlukileyo. Otishalakazi abaye baqeqesha ngaphandle kweli lom Mzantsi Afrika utshilo umbhali owayengumfundi kwesisikolo.

Uthi Ugqirha Kelly, eyona njongo ye mfundo ephakamileyo yayikukuqinisekisa ngoqilimba lwemfundo yomtwana nangaphandle ko mongo. Lembali imfutshane  inikeza igalelo elenziwa sesiskolo TC eyokuba ibe lelona ziko eliqaqambileyo ekunikeni imfundo ephakamileyo kweli. U qgrirha Kelly, kumhlathi weshumi wencwadi yakhe ayibhalileyo uniki iqhaza kubathathi nxaxheba beziko lemfundo yabo TC emzantsi Afrika.

Utyatyadula ngelithi eliziko mfundo libonakala ngezakhiwo zalo ezifana ne ofisi engumgcini ncwadi, indawo zokuhlala nesakhiwo seli ziko eliphakamileyo. Esisakhiwo sinenkumbulo zemfundo yethu ngoku sele sikwizandla ze Rhodes University kuquka isakhiwo sezomthetho nemfundo kunye namnye amaholo.

Ugrirha Kelly, uququmbele ngelithi eliziko mfundo elibalulekile lakhupha  Ompondo zihlanjiwe ababezinikezele benombono betishala netishalakazi eziphume izandla. Ukuphehlelwa kwalencwadi kubonakaliswe kakhulu ziitishalakazi ezaziqeqeshwe yi Grahamstown teaching college. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *