Fri. Jun 14th, 2024

Wordfest South Africa

Wordfest is South Africa’s premier multilingual festival of languages and literatures with a developmental emphasis.

Uku phehelelwa ngokusesikweni kwencwadi ebhalwe ngu Peter Storey … kusuku lokuqala lwababhali eRhini.

2 min read
Peterstorye

Peter Storey

Incwadi inika imbali ngendlela eyahluleka ngayo ingcinezelo. nangona ingaphelelanga ngaphandle kwegalelo lika Mfundisi Peter Storey, ongu mbhali nomniki ngxelo ngokwenzekayo okuquka ukufa kuka Stompi.. 

 Umbhali wayinika umcelimngeni ngandlela zonke, ekhokhele ama Methodi OMzantsi Afrika kwinto abamhlophe abe beyibona beyijonge ngeliso elinomkhinqi kwezopolitiko. mama u “Nomzamo Winnie Mandela wambulala umfana ogama lingu Stompi” utshile u Peter Storey kuphehlelelo lwencwadi yakhe.

Umbhali unika ingxelo ngobume bencwadi equlathe indlela izinto ezenzekayo nokwenzeka kwazo ngexesha lolawulo lwengcinezelo kweli lomzantsi Afrika.

Uchaphazele ubulumko namaqhawe ayebandakanyeka kumzabalazo weli o Robet Sobukwe, Ahmed Kathrada, Nelson Rholihlahla Mandela and Winnie Nomzamo Zanyiwe Madikizela Mandela.

Umbhali usineke indima yakhe yokuba kuququzelelo lwe lwentlangano yoxolelwaniso kweli lo Mzantsi Afrika,nendima awayeyidlala kuxolelwaniso lwabantu ababezingxwelerha zocalucalulo, nengxwlerha zepolitiki kweli . Ebandakanya inkwenkwana eyayineminyaka elishumi elinesine umbono ongacimekiyo kuye ngethuba waye ngu nozakuzaku phakathi kuka mfikazi umama Winnie Nomzamo Zanyiwe Madikizela Mandela ngetyala lokufa okanye elokubalawa kwale nkwenkwe.

Umbhali uphawula ngamadoda ayenesidima ango Kelson Rholihlahla Mandela, Kathra Asmal  ayengavunyelwanga, aqanyulelwa ukuthatha inxaxheba ekwakheni umzantsi Afrika.

Ucacisa ngobume bempatho nakubo njengo Nyawontle eyayingentlanga becingelanga ekuchaseni osomagunya beloxesha.  Unyawontle osele esitya umhlalaphantsi ukhankanyiwe naye u Bishop Desmond Mpilo Tutu njengelinye iqhawe kwezentlakahle. Indima eyadlawa ngonyawontle namamethodi ngeloxesha yhenza okokuba umbhali akwazi ukuya ku mfi u Rholihlahla Nelson Mandela esiqithini esisainkonzo ezobu Kristu.  U Winnie Nomzamao Mandela ndisebenzisene kakhulu naye kwaye bending mfundisi wakhe. Ndambukele ethetha kwintlanganiso yoxelewaniso lweli ngomfana ongalibalekiyo u Stompi utshilo umbhali. Amanxeba amane umbhali awakhankanye kwincwadi yakhe ngaquka Evaluation of the truth, impi ezazingafuneki nokubulawa kwabantu ngendlela engokho buntwini. Umbhali waye ngumququzeli yoseko lwekomiti yoxelelwaniso. Kwi komiti yentlala kahle waphawula ukuba kukhona abanye osopolitiki abenenjongo ezithile kulekomiti yoxolelwaniso.  

Elibali libhalwe ngelwimi ezahlukeneyo ezifana ne English neisiXhosa. Ngoko nceda uzikhethele ngokucofa olwakho ulwimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *