Fri. Feb 26th, 2021

Wordfest South Africa

Wordfest is South Africa’s premier multilingual festival of languages and literatures with a developmental emphasis.

Day: June 21, 2019

2 min read

Wordfest is ‘n nasionale veeltalige fees van tale en letterkunde met die nadruk op ontwikkeling.  Ons doelwit is om ‘n...

1 min read

Eyona festivali kazwelonke yeelwimi ngeelwimi zoMzantsi Afrika noluncwadi enjongo zayo ikukukhulisa izakhono. Iinjongo zethu kukubethelela umba wokufunda nokubhala eMzantsi Afrika...